ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання

Сумської районної ради від 07.07.2017

Голова районної ради

_________В.В.Акпєров

СТАТУТ

ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

САДІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

2017 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опорний заклад Садівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області ( надалі «опорний заклад» ) створений засновником згідно чинного законодавства України на підставі рішення дванадцятої сесії сьомого скликання Сумської районної ради від 17.03.2017 «Про визначення опорних шкіл та реорганізацію окремих навчальних закладів».

Опорний заклад є комунальною неприбутковою установою спільної власності територіальних громад сіл, селищ Сумського району.

Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Державного казначейства, самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний код.

Опорний заклад має у своєму складі філії: Шпилівську, Великовільмівську, Терешківську.

Опорний заклад є правонаступником майна, прав та обов’язків юридичних осіб, що припинили діяльність: Великовільмівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області, Шпилівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Сумської районної ради Сумської області, Терешківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад» Сумської районної ради Сумської області.

Повна назва: Опорний заклад Садівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області.

Скорочена назва: ОЗ Садівська ЗОШ І-ІІІ ст.

1.2.Форма власності опорного закладу – комунальна.

1.3. Юридична адреса опорного закладу:

42343, Україна, Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул. Шкільна, 3. Телефон 69-27-62.

Юридична адреса філій опорного закладу:

Великовільмівська філія: 42345, Україна, Сумська область, Сумський район, с. Великі Вільми, вул. Шкільна, 36. тел. 69-56-26.

Шпилівська філія: 42354, Україна, Сумська область, Сумський район, с.Шпилівка, вул. Лисенка, 1. тел. 69-29-30.

Терешківська філія: 42344, Україна, Сумська область, Сумський район, с.Терешківка, вул. Тельмана, 22. тел. 69-44-33

1.4. Засновником (власником) опорного закладу є Сумська районна рада.

1.5. Головною метою опорного закладу та його філій є створення єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх перебування, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб′єктів опорного закладу, їх модернізації.

1.6. Головними завданнями опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.7. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про освітній округ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 777 від 27.08.2010 року з наступними змінами і доповненнями, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 778 від 27.08.2010 року з наступними змінами і доповненнями, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та власним статутом.

1.8. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. В опорному закладі визначена українська мова навчання.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально - технічної і методичної бази опорний заклад організує навчання в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються у робочому навчальному плані опорного закладу.

1.11. Опорний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з відділом освіти Сумської районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами проводити експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- користуватися пільгами, що передбачені Законом.

1.12. У опорному закладі створюються та функціонують різні методичні об’єднання вчителів початкових шкіл, вчителів – предметників та класних керівників, психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його здійснення організовується відділом освіти Сумської районної державної адміністрації і здійснюється медичними закладами відповідної території.

1.14. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та згідно чинного законодавства України.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Опорний заклад планує свою роботу відповідно до перспективного, річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план опорного закладу погоджується радою опорного закладу й затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий), та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники опорного закладу можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Опорний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання, виходячи з кількості учнів та кількості класів.

Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв опорний заклад за погодженням з відповідним органом управління освітою, створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.5. Зарахування учнів до опорного закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють ) або направлень відповідних органів управління освіти та науки, а також свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які поступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь – якого року навчання до іншого навчального закладу. У випадку переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до опорного закладу відповідну заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.6. Для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально – матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня та відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу на підставі заяв батьків ( осіб, які їх замінюють ).

2.7. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри ) та режим роботи встановлюються опорним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються згідно з вимогами нормативних листів Міністерства освіти і науки України не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший та другий,

2.8. Відволікання учнів вад навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України ).

2.9. За погодженням із відповідним органом управління освітою, з урахуванням умов, специфіки та профілю опорного закладу затверджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш, як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у опорному закладі становить:

у перших класах - 35 хв.,

у других – четвертих класах - 40 хв.,

у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хв.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно – епідеміологічної служби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою опорного закладу та затверджується директором.

Тижневий режим роботи опорного закладу затверджується в розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у опорному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У опорному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – вербальна або за рішенням педагогічної ради з ІІ семестру знання оцінюються за 12 бальною системою оцінювання, у 3 – 11 класах знання оцінюються за 12 бальною системою оцінювання.

У документі про освіту ( табелі успішності, свідоцтві, атестаті ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.15. Переведення учнів опорного закладу до наступного класу здійснюється відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762.

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та фізкультури.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь опорного закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального й матеріального заохочення: похвальні листи, похвальні грамоти «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою, Золота та Срібна медалі, цінні подарунки за рахунок позабюджетних надходжень.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально – виховного процесу в опорному закладі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти опорного закладу;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу.

3.3. Учні опорного закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- користування навчально – виробничою, науковою, матеріально – технічною, культурно – спортивною, корекційно – відновною та лікувально – оздоровчою базою опорного закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково – практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні опорного закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників опорного закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних і інших працівників, їх трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту”, іншим діючим законодавством.

3.7. Педагогічні працівники опорного закладу мають право:

- самостійно обирати вибір форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’ я учнів;

- брати участь у роботі методичних об”єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її у разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членом інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.8. Педагогічні працівники опорного закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника опорного закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров”я ;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника опорного закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

3.9. У опорному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з законодавством.

Права та обов’язки штатних працівників регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.10. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника опорного закладу й органів самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та іноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази опорного закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування опорного закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь – якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- виховувати повагу до старших;

- вчити бережному ставленню до матеріальних цінностей.

3.12. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в опорному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню опорного закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально – виховного процесу.

3.13. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту опорного закладу, виконувати накази та розпорядження керівника опорного закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, роз’яснювати про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління опорним закладом здійснюється його Власником – Сумською районною радою, а управлінська діяльність – системою загальної середньої освіти – органом управління освітою.

4.2. Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює його директор.

Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше, як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор опорного закладу призначається на посаду за результатами конкурсу на умовах контракту й звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством, за попереднім погодженням з Сумською районною радою.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.3. Директор опорного закладу

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально – виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому Власником порядку майном закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно – експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями та інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- приймає штатних працівників на роботу до опорного закладу;

- має право підпису, у разі його відсутності має право підпису його заступник;

- діє від імені опорного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, може укладати угоди з юридичними та фізичними особами, затверджує штатний розпис за погодженням із відповідним органом управління освітою та Власником;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Власником, органами державної виконавчої влади тощо;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.4. У опорному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління закладом – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор опорного закладу.

Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення й методичного забезпечення навчально – виховного процесу, планування та режиму роботи опорного закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в іноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників опорного закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

- інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

4.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.

4.6. Органом громадського самоврядування опорного закладу є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:

- працівників опорного закладу – зборами трудового колективу;

- учнів опорного закладу другого – третього ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників опорного закладу - 20, учнів - 20, батьків і представників громадськості - 20.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради опорного закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор опорного закладу.

4.7. Загальні збори (конференція):

- обирають раду опорного закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора та голови ради опорного закладу;

- розглядають питання навчально – виховної, методичної і фінансово – господарської діяльності опорного закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення навчально – виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності опорного закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.8. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада опорного закладу.

Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації й гуманізації навчально – виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку опорного закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;

- розширення колегіальних форм управління опорним закладом, підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально – виховного процесу.

4.9. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку опорного закладу та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально – виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в опорному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно – експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та опорним закладом з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.

4.10. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ – ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами опорного закладу. Рішення про дострокове припинення роботи числа ради з будь – яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш, ніж на третину.

4.11. Рада опорного закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.12. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, органу управління освітою, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного закладу, доводяться в 7 – денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

4.13. У разі незгоди адміністрації опорного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного закладу.

4.14. Очолює раду опорного закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

4.15. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально – виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно – масових заходів.

4.16. Рада опорного закладу

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи опорного закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту опорного закладу;

- затверджує режим роботи опорного закладу;

- сприяє формуванню мережі класів опорного закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожен навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально – виховної та фінансово – господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно – масових заходів з учнями;

- розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні

житлово – побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально– економічних умовах;

- сприяє педагогічний освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально - виховного процесу з питань роботи опорного закладу;

- вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.17. У опорному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради опорного закладу може створюватися й діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об”єднання, комісії, асоціації відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

4.18. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання та виховання.

4.19. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у опорному закладі;

- зміцнення навчально – виробничої, наукової, матеріально – технічної, культурно – спортивної, корекційно – відновної та лікувально – оздоровчої бази опорного закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників опорного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та опорним закладом.

4.20. Піклувальна рада формується у складі 8 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) опорного закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально – виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника опорного закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.21. Піклувальна рада діє на засадах

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.22. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7 – денний термін доводяться до відома колективу опорного закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.23. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає та координує роботу піклувальної ради,

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради,

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів,

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.24. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника опорного закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально – технічної, навчально – виробничої, наукової, культурно – спортивної, корекційно – відновної та лікувально – оздоровчої бази опорного закладу;

- залучати в установленому законодавством порядку додаткові джерела фінансування опорного закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально – технічної і навчально – методичної бази опорного закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи опорного закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5. ПЕДАГОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

5.1. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу й затверджується відповідним органом управління освітою.

5.2. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.3. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально – технічна база опорного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

Фінансування закладу здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

6.2. Майно, закріплене за опорним закладом, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Сумського району і належить йому на праві оперативного управління.

6.3. Опорний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення навчально – виховного процесу база опорного закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно – технічного та навчально – допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

6.6. За опорним закладом на праві постійного користування в установленому порядку зареєстровано земельну ділянку площею 3,1472 га, кадастровий номер 5924786800:01:005:0044 , де розміщуються господарські будівлі, спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, стадіон, сад, тощо.

7. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово – господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

7.2. Джерелами фінансування опорного закладу є:

- кошти Власника;

- кошти районного та місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отриманні за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, за передачу в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

7.3. У опорному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально – побутових потреб учнів за рахунок коштів Власника, бюджету, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Зберігання, облік і використання фонду загального обов’язкового навчання здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь – якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально – побутових умов працівників закладу відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в опорному закладі визначається законодавством та нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад.

За рішенням Власника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.6. Звітність про діяльність опорного закладу ведеться відповідно до законодавства.

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально – технічної та соціально – культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3. Участь опорного закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, Власник, відділ освіти Сумської районної державної адміністрації та місцеві органи управління освітою.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю опорного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування закладу або відповідного органу управління освітою.

Атестованому навчальному закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

9.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) опорного закладу з питань, пов’язаних з його навчально – виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше 1 – 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю, проводяться Власником відповідно до законодавства.

9.5. Контроль за використанням коштів опорним закладом здійснюють відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування згідно чинного законодавства.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Припинення діяльності опорного закладу в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті його ліквідації здійснюється за рішенням власника в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.2. У випадку припинення діяльності опорного закладу у результаті реорганізації всі його права та обов’язки переходять до правонаступників.

10.3. При припиненні діяльності опорного закладу повноваження щодо управління його справами переходять до комісії з припинення діяльності опорного закладу (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту її призначення.

10.4. Комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія призначається за рішенням Власника або уповноваженого ним органу та виконує всі необхідні дії відповідно до вимог законодавства.

10.5 Опорний заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.

Майно, що залишається після ліквідації опорного закладу, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Сумського району.

Кiлькiсть переглядiв: 255

Коментарi