ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дванадцятої сесії

Сумської районної ради

сьомого скликання

від 17.03.2017

Голова районної ради

_________В.В.Акпєров

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЕЛИКОВІЛЬМІВСЬКУ ФІЛІЮ

ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

САДІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Великовільмівська філія опорного закладу Садівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області ( надалі – філія ) створена відповідно до рішення дванадцятої сесії сьомого скликання Сумської районної ради від 17 березня 2017 року «Про визначення опорних шкіл та реорганізацію окремих навчальних закладів» про реорганізацію шляхом приєднання Великовільмівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області до Садівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області.

1.2. Філія не є юридичної особою.

1.3. Юридична адреса філії: 42345, Україна, Сумська область, Сумський район, с. Великі Вільми, вул. Шкільна, 36. тел. 69-56-26.

1.4.Засновником (власником) філії є Сумська районна рада.

1.5. Філія має за мету:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу.

1.6. Головними завданнями філії є:

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення здобуття громадянами середньої загальної освіти;

- формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Філія є структурним підрозділом, діє на підставі статуту опорного закладу Садівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області ( надалі – опорний заклад ) та цього положення.

1.8. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, положенням про освітній округ, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими законодавчими актами, статутом опорного закладу Садівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області та даним положенням.

1.9. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів середньої загальної освіти.

1.10. Структура філії: I ступінь - початкова школа, тривалість навчання 4 роки; ІІ ступінь - середня школа, тривалість навчання 5 років.

Мова навчання у філії – українська.

1.11 Медичне обслуговування учнів філії та відповідні умови для його здійснення організовуються відділом освіти Сумської районної державної адміністрації і здійснюються медичними закладами відповідної території.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до плану роботи, розробленого керівництвом опорного закладу.

2.2. Робочий навчальний план філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня, та затверджуються в установленому порядку. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники філії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечити виконання завдань,передбачених статутом опорного закладу і цим положенням, та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Філія забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.5. Філія здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання, виходячи з кількості учнів та кількості класів.

2.6. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими нормативними документами та даним положенням.

2.7.Мережа класів філії формується в установленому порядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання організовуються в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України. За погодженням з директором опорного закладу можуть створюватися класи - комлекти.

2.8.Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.9. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

2.10. Переведення і випуск учнів філії до наступного класу здійснюється відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762.

2.11. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Мінфіном.

2.12 У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора опорного закладу.

2.13.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

2.14. Навчальний рік у філії починається 1 вересня і закінчується згідно з нормативними вимогами Міністерства освіти і науки України, але не пізніше 1 липня наступного року.

2.15. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.16. Тривалість уроків у філії становить: у 1 класі - 35 хвилин, у 2 – 4 класах - 40 хвилин, у 5 – 11 класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.17. Для учнів 5—9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

2.18. Філія може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально- виховного процесу. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у філії можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

2.20. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором опорного закладу.

2.21. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.23. У філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої в опорному закладі системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

2.24. Навчання у випускних 4 та 9 класах завершується державною підсумковою атестацією. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого згідно чинного законодавства України. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ.

2.25. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.26. За відмінні успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження похвальним листом, похвальною грамотою.

2.27.Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний
табір, який діє відповідно до Статуту, затвердженого директором опорного закладу. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора опорного закладу.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в філії є діти дошкільного віку, учні, педагогічні працівники, бібліотекар, психолог, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2 Права і обов′язки дошкільнят, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, статутом опорного закладу та цим положенням.

3.3. Дитина у сфері дошкільної освіти має право на безпечні та нешкідливі для здоров′я умови утримання, розвитку, виховання і навчання.

3.4. Учні філії мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною, лікувально- оздоровчою базою закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів самоврядування закладу;

- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.5. Учні філії зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, даним Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників філії відповідно до Статуту опорного закладу та Правил внутрішнього розпорядку;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально- виховного процесу.

3.6. Педагогічним працівником філії може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

3.7. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.8. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників філії , інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.9. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається відповідно до законодавства керівником опорного закладу і затверджується відділом освіти Сумської районної державної адміністрації.

3.10. Керівник філії призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернею, навчально-дослідною ділянкою, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом опорного закладу.

3.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників філії від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.12. Педагогічні працівники філії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п′ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Педагогічні працівники, які систематично порушують статут опорного закладу, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу та філії, не виконують посадових обов′язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.13. Педагогічні працівники філії мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.14. Педагогічні працівники філії зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови колективного договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров′ю;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

3.15. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

3.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до ради школи та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- слідкувати за станом здоров′я дитини.

3.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, опорний заклад та філія може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

4.1. Управління філією здійснюється Сумською районною радою, а управлінська діяльність системою освіти - відділом освіти Сумської районної державної адміністрації.

4.2. Безпосереднє керівництво філією здійснює завідувач філією. Завідувачем філією може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.3. Завідувач філією призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти Сумської районної державної адміністрації за поданням директора опорного закладу та погодженням з Сумської районною радою. Призначення та звільнення заступників завідувача філією здійснюється директором опорного закладу за поданням завідувача філією.

4.4. Завідувач філією:

- здійснює керівництво педагогічним колективом філії, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю навчальних досягнень учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- здійснює контроль за проходження працівниками у встановлені терміни обов′язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов′язки працівників філії ;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, їх батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, органами державної влади, тощо;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на засіданні ради філії.

4.5. Завідувач філією є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління філії.

4.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи філії ;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності філії, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників філії;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників філії за невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю філії.

4.8. Органом громадського самоврядування філії є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Положенням, який затверджений на загальних зборах. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт завідувача філією про здійснення керівництва філією, розглядають питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу.

4.9. У філії за рішенням загальних зборів (конференції) може бути створена рада філії, діяльність якої регулюється власним положенням, а також піклувальна рада, методичні об’єднання, комісії, положення, про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

4.10. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) працівників філії. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

4.11. Метою діяльності ради філії є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління філією;

- розширення колегіальних форм управління філією;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.12. Основними завданнями ради філії є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.13. Рада філії діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.14. Рада філії працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, власника, а також членами ради.

4.15. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту опорного закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації філії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету філії.

4.16. Очолює раду філії голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути завідувач філією та його заступники.

4.17. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначається радою. Члени ради можуть вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності філії, пов′язані з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.18. Рада філії :

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи філії та здійснює контроль за його виконання;

- разом з адміністрацією філії здійснює контроль за виконанням положення про філію та статуту опорного закладу;

- затверджує режим роботи філії;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію завідувача філією та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загальної середньої освіти, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків (або осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в складних життєвих умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи філії;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4.19. При філії за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.20. Члени піклувальної ради філії обираються на загальних зборах (конференції) працівників філії. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

4.21. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у філії;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної та оздоровчої бази філії ;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальної середньої освіти;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.22. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів ради в навчально-виховний процес без згоди Завідувача філією. У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.23. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.24. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради у семиденний термін доводяться до відома колективу філії, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.25. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.26. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.27. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, завідуючого філією, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної та оздоровчої бази філії ;

- залучати додаткові джерела фінансування філії ;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально - методичної бази філії ;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи філії, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки ( особи, які їх замінюють), представники учнівського самоврядування.

4.28. У філії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно чинного законодавства України.

5. ПЕДАГОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

5.1. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників філії, які забезпечують навчально-виховний процес, визначається завідувачем філією відповідно до законодавства і затверджується відповідним органом управління освітою.

5.2. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки тільки за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.3. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

6.2. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна філії

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії складається із навчальних кабінетів, майстерні по металу та дереву, а також спортивного й актового залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету.

6.5. Філія має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, футбольне поле, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється на основі кошторису опорного закладу.

7.2. Філія має право згідно із законодавством:

- фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

- відповідно до рішення ради філії реалізовувати чи використовувати продукцію виготовлену учнями філії, працівниками, вирощену на шкільній ділянці, та кошти отримані від реалізації цієї продукції, чи зароблені учнями філії.

7.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в філії визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, статутом опорного закладу та іншим чинним законодавством.

7.4. Звітність про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Філія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Філія має право відповідно до чинного законодавства та за дорученням директора опорного закладу укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3. Участь філії у міжнародних програмах, проектах, учнівських, педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ

9.1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти, державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти та місцевими органами управління освітою.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю філії є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) філії з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю філії, проводяться її власником та керівництвом опорного закладу відповідно до законодавства.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ФІЛІЇ

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає власник.

10.2 Реорганізація філії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

10.3. Ліквідація філії здійснюється власником у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.4. У випадку реорганізації філії права та зобов’язання її переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

10.5. Філія вважається реорганізованою чи ліквідованою з дня запису про це до єдиного державного реєстру.
Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi