Про загальнонавчальні уміння і навички учнів початкової школи

Міністерство освіти і науки України підготувало матеріали про загальнонавчальні уміння і навички учнів початкової школи.

Матеріали розроблено як складову упровадження нових підходів до навчальної діяльності учнів

початкової школи, які реалізуються відповідно до наказу МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Проект розвантаження та оновлення програм початкової школи є кроком до повного оновлення стандартів середньої освіти, які планується запровадити з 2018 року.
До 1 вересня на он-лайн платформі ЕдЕра буде розміщено допоміжні матеріали для вчителів (відео-курси, навчальні матеріали, роз’яснення про різні методики викладання).
Розпочато також роботу над створенням відкритої он-лайн платформи, що повністю висвітлюватиме матеріали з питань реалізації нових підходів, упровадження методик і технологій у практику роботи навчальних закладів.
Матеріал про загальнонавчальні уміння і навички учнів початкової школи розміщено на офіційному сайті МОН України, а саме: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
Здійснивши перехід за рубриками сайту Міністерства (mon.gov.ua) Головна – Діяльність – Освіта – Загальна середня – Навчальні програми для початкової школи
Або
Діяльність Міністерства – Педагогам – Загальна середня освіта – Навчальні програми для початкової школи, ви перейдете до посилання Загальнонавчальні уміння і навички.

Нижче розміщуємо зміст матеріалів, підготовлених МОН України.

Загальнонавчальні уміння і навички

Успішність навчальної діяльності учнів великою мірою визначається рівнем оволодіннязагальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять:
навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого

навчання: посадка учня під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Рух пальців під час зображення графічних фігур. Рух кисті і передпліччя

уздовж рядка в процесі виконання графічних вправ);

загальномовленневі (формування умінь висловлюватися, працювати з текстовою інформацією);

загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати,

застосовувати й перетворювати навчальний матеріал);

контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання

здобутих результатів).

Загальні види загальнонавчальних умінь і навичок функціонують у системі міжпредметних

зв’язків і формуються безперервно протягом усього періоду початкового навчання відповідно до

можливостей програмового матеріалу з різних предметів та обов’язкового врахування попереднього

рівня оволодіння ним.

Пропонований зміст загальнонавчальних умінь і навичок та його розподіл за класами може

уточнюватися вчителем залежно від умов і особливостей роботи з певним контингентом учнів.

У кожному наступному класі розвиваються вміння і навички, формування яких відбулося в

попередньому.

1 КЛАС

Навчально-організаційні вміння і навички:

− добирати індивідуальне обладнання для проведення уроку, розкладати його в належному

порядку;

− включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; дотримуватись єдиних вимог до

оформлення письмових завдань;

− практично розрізняти основні елементи навчальної книжки (обкладинка, корінець, сторінка),

користуватися закладкою;

− дотримуватися правильної постави під час читання і письма;

− співпрацювати в парі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

− говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу;

− зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю,

зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене;

− запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;

− з повагою звертатися до вчителя, учнів.

Загальні вміння:

− виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо;

− знаходити у двох об’єктів однакові, схожі і різні зовнішні ознаки;

− зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних

об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

− робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального

завдання;

− виконувати завдання за зразком і аналогією.

Контрольно-оцінні вміння:

− знаходити фактичну помилку під час зіставлення результатів власної роботи зі зразком і

орієнтирами вчителя;

− оцінювати свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем (правильно, красиво, що саме;

якщо помилився, то в чому, що треба змінити, чого уникати в наступній роботі та ін.).

2 КЛАС

Навчально-організаційні вміння і навички:

− дотримуватися режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань;

− самостійно добирати необхідне навчальне приладдя і підтримувати порядок на робочому

місці;

− орієнтуватися в тривалості праці; виконувати роботу певної тривалості;

− додержуватись певної послідовності виконання роботи під керівництвом учителя (з чого

почну, що зроблю потім, чим закінчу);

− користуватися підрядковими примітками і словником, дидактичним і роздавальним

матеріалом, лінійкою і трикутником;

− своєчасно готуватися до уроку;

− переключатися з одного виду роботи на інший;

− дбайливо ставитися до своїх і чужих речей;

− співпрацювати у парі, групі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

− зосереджено слухати вчителя й товаришів, говорити не поспішаючи, чітко, вільно в процесі

діалогічного і монологічного мовлення;

− виділяти під час читання та слухання важливі за змістом слова; нове, незрозуміле;

− відтворювати послідовність подій і відображених у тексті дій, явищ,

− з допомогою вчителя ставити запитання до окремих речень, уривків;

− виконувати творчі завдання (доповнення, перетворення).

Загальнопізнавальні вміння:

− виділяти в предметах ознаки та якості, розрізняючи їх за значущістю (головні, постійно

притаманні об’єкту, і другорядні, які за певних обставин можуть з’являтися, а за інших — зникати);

− встановлювати тотожність, схожість і відмінність між кількома предметами;

− визначати з допомогою вчителя найістотніші ознаки у виконуваній роботі;

− встановлювати логічну послідовність викладу подій;

− застосовувати деякі прийоми смислового заучування (встановлювати логічну і часову

послідовність);

− виконувати логічне групування об’єктів (за родовими і видовими ознаками, вилучати «зайве»

серед чотирьох-п’яти однорідних об’єктів);

− виконувати творчі завдання в контексті навчальних завдань і проектів.

Контрольно-оцінні вміння:

− перевіряти результати праці, своєї і товариша, за орієнтирами, даними вчителем (алгоритмічні

приписи, словничок, зіставлення зі зразком тощо).

3 КЛАС

Навчально-організаційні вміння і навички:

− додержуватись встановленого порядку під час виконання самостійних завдань;

− під керівництвом учителя визначати мету роботи і план її виконання;

− виконуючи різні види завдань, орієнтуватися у тривалості часу;

− тримати в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя;

− орієнтуватися в методичному апараті підручника (у змістовому навантаженні основних

позначень);

− співпрацювати у парі, групі, колективі.

− Загальномовленнєві вміння і навички:

− говорити в належному темпі, дотримуючись інтонування;

− слухати читання, розповідь учителя або товаришів з елементами змістового сортування

матеріалу, виділяти нові факти, розпізнавати невідоме;

− відповідати «своїми словами», ставити запитання до тексту, до пояснення вчителя, товаришам

під час опитування, переказувати прочитане, зв’язно й послідовно описувати побачене, почуте;

− міркувати взаємпов’язаними судженнями (3-4).

Загальнопізнавальні вміння:

− виділяти в об’єктах зовнішні і внутрішні ознаки і якості, розрізняти серед них істотні та

другорядні;

− порівнювати конкретні об’єкти за різними ознаками (абстрактні за орієнтирами, визначеними

вчителем);

− робити висновок-узагальнення з допомогою вчителя;

− встановлювати послідовність подій та їх причинно-наслідкові зв’язки;

− встановлювати зв’язок між причиною і наслідком;

− моделювати за зразком і аналогією;

− добирати факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать їй;

− висловлювати рефлексивні судження;

− виконувати навчальні творчі завдання (доповнення, розширення, зміна тексту, умов

проектування тощо).

Контрольно-оцінні вміння:

− користуватися способами перевірки, застосовуючи алгоритми й пам’ятки;

− контролювати послідовність виконання роботи, її проміжні та кінцеві результати;

− висловлювати оцінні судження щодо якості своєї роботи та інших завдань;

− здійснювати взаємоперевірку.

4 КЛАС

Навчально-організаційні вміння і навички:

− дотримуватися режиму навчальної діяльності, працювати швидко й зосереджено;

− планувати роботу на день, тиждень, користуватися довідковою літературою;

− оріснтуватися в методичному апараті підручників (розуміти значення всіх символів,

кольорових, шрифтових позначень);

− розподіляти час для виконання роботи залежно від її мети; цінувати час – власний та інших

людей;

− приступати до виконання самостійної роботи після обдумування її послідовності;

− співпрацювати у парі, групі, колективі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

− розподіляти чітко, послідовно відповідно до мети висловлювання;

− міркувати взаємопов’язаними судженнями в ході монологічного повідомлення, відтворювати

інформацію з елементами логічної обробки матеріалу(виділення головної думки, установлення зв’язку

між відомим і новим матеріалом тощо);

− спілкуватися під час виконання групових і колективних навчальних завдань.

Загальнопізнавальні вміння:

− визначати головне, самостійно робити висновок з поясненням вчителя з тексту;

− користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей

об’єкту;

− класифікувати і групувати вивчений матеріал, знаходити і пояснювати причинно-наслідкові

зв’язки;

− доводити правильність певного судження та власної думки;

− моделювати і прогнозувати у контексті навчальних завдань;

− користуватися прийомами осмисленого запам'ятовування (план, зіставлення, опорні слова);

− висловлювати рефлексивні судження;

− виконувати навчальні творчі завдання (доповнити задачу, продовжити розповідь, відтворити

початок розповіді, запропонувати новий спосіб розв’язання, проектування тощо).

Контрольно-оцінні вміння і навички:

− оцінювати якість своєї навчальної роботи;

− здійснювати взаємоперевірку;

− контролювати послідовність роботи за самостійно складеним планом;

− визначати, які судження завжди правильні, а які – тільки за певних умов чи завжди

неправильні;

− знаходити і виправляти фактичні, логічні й стилістичні помилки;

− використовувати засвоєні способи перевірки орфограм, задач, різних навчальних дій;

− висловлювати оцінні судження.

Джерело:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html

Підготувала матеріали О. В. Чубарук

Кiлькiсть переглядiв: 73

Коментарi